h
h
h
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

4 grudnia 2014r
SZKOLENIE KPA

Temat szkolenia:

Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego wraz z ostatnimi zmianami legislacyjnymi (ujęcie praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa).Ramowy program szkolenia :

BLOK I:


1. Istota i podstawowe zasady postępowania administracyjnego (art.6 –16 KPA):
 • zakres regulacji zawartej w kodeksie postępowania administracyjnego
 • pojęcie organu administracji publicznej i ich rodzaje
 • organy administracji rządowej
 • organy administracji samorządowej
 • konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej
 • zasada praworządności (art. 6 Kpa)
 • zasada czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym
 • zasada wszechstronnego wyjaśnienia sprawy
 • zasada dwuinstancyjności (art. 15 Kpa)
 • najczęściej popełniane błędy w zakresie zasad ogólnych oraz ich konsekwencje


 • BLOK II:


  1. Podstawy wyłączenia pracownika
 • praktyczne aspekty konieczności wyłączenia pracowników
 • zapoznanie się z aktami sprawy również po zakończeniu postępowania(art. 73 Kpa)
 • konsekwencje uchybień organu (przykłady orzecznictwa)
 • 2. Terminy załatwiania spraw administracyjnych
 • pojęcie bezczynności i przewlekłości organu (art. 35 Kpa)
 • zażalenie na bezczynność
 • skarga na bezczynność do sądu administracyjnego
 • skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • 3. Postępowanie przed organem I instancji
 • wszczęcie postępowania na wniosek strony (art. 61a)
 • odmowa wszczęcia postępowania
 • przekazanie podania zgodnie z właściwością
 • instytucja pozostawienia bez rozpoznania oraz wyjątki od niej
 • wynikające z przepisów szczególnych
 • postępowanie wyjaśniające
 • zawieszenie postępowania (art. 97 -101 Kpa)
 • postanowienia wydawane w trakcie postępowania
 • 4. Decyzja administracyjna
 • pojęcie decyzji
 • rodzaje decyzji (konstytutywna, deklaratoryjna),
 • kompetencja do wydania decyzji,
 • lementy decyzji,
 • uzupełnianie decyzji,
 • zmiana decyzji,
 • 5. Postępowanie odwoławcze
 • dopuszczalność wniesienia odwołania
 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • termin wniesienia odwołania
 • wykonanie decyzji o wniesienie odwołania
 • tryb i termin wniesienia odwołania
 • postępowanie przed organem II instancji
 • rodzaje rozstrzygnięć odwoławczych (art. 138 Kpa)
 • zakaz orzekania na niekorzyść strony
 • 6. Postępowanie zażaleniowe
 • kiedy można wnieść zażalenie
 • termin i tryb wniesienia zażalenia
 • 7.Wznowienie postępowania (art. 145-152 Kpa)
 • przesłanki wznowienia postępowania,
 • organ właściwy do wznowienia postępowania
 • decyzja o odmowie wznowienia
 • postanowienie o wznowieniu
 • 8. Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156-159 Kpa)
  9. Odpowiedzialność urzędników za prowadzone postępowania i wydawane rozstrzygnięcia
  10. Wydawanie zaświadczeń administracyjnych
  11. Postępowanie skargowo-wnioskowe


  Akty prawne omawiane w trakcie szkolenia
 • Konstytucja RP - ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483),
 • Kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 • Pppsa - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. )
 • Upe - ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.)
 • Usg - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268, z póżn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) • Prowadzący szkolenie:
  Dr Mirosław Gdesz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


  Termin szkolenia:
  4 grudnia 2014 roku


  Koszt usługi:
  Koszt wynosi 450 zł brutto
  Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu obejmuje przygotowanie szkolenia pod względem merytorycznym, przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej, certyfikaty udziału w szkoleniu dla każdego uczestnika.


  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  Masz pytania?
  Napisz do nas!

  Czekamy na Ciebie!

  (kliknij)
  Pobierz kartę
  zgłoszeniową!

  Dołącz do nas